Skip to content

Behöver ni en kontrollansvarig?

Vi hjälper er genom hela byggprocessen till ett godkänt slutbesked

Många års erfarenhet

Vi på Byggperspektiv har många års erfarenhet av bygg & fastighetsbranschen.

Personlig service genom hela processen

Vårt fokus ligger på kunden och att vara en trygghet under hela byggprocessen.

Certifierad kontrollansvarig

Vi är certifierade enligt PBL 2010:900, BFS 2011:14 med ändringar t.o.m. BFS 2015:2 KA 4 & KA 5.

Om du ska bygga nytt om eller till, riva eller utföra markarbeten kan du behöva en kontrollansvarig. Vid enklare åtgärder så som mindre ändringar av en- eller tvåbostadshus, mindre komplementbyggnader och liknande krävs det sällan kontrollansvarig. När du utför en åtgärd som varken kräver lov eller anmälan krävs aldrig en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige du anlitar måste vara certifierade enligt PBL 2010:900, BFS 2011:14 med ändringar t.o.m. BFS 2015:2 KA 4 & KA 5.

För att bli certifierad krävs kunskap, erfarenhet och lämplighet för uppgiften. Den kontrollansvarige ska medverka till att ert projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Din kontrollansvarige ska bistå dig som byggherre att ta fram förslag till kontrollplan. Det är kontrollansvarig tillsammans med byggherrens som ska tillse att kontrollplanen följs under byggtiden. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.

FRÅGOR?

FAQ

Behöver vi en kontrollansvarig?

Om ni ska göra en bygg-, rivnings- eller markåtgärd som kräver bygglov eller anmälan så måste ni enligt plan- och bygglagen (2010:900) ha en kontrollansvarig, KA. Vid små ändringar av en- eller tvåbostadshus, som inte kräver lov eller anmälan, behövs normalt inte en kontrollansvarig (om inte byggnadsnämnden beslutar Fannat). En kontrollansvarig krävs inte heller vid åtgärder avseende uthus, garage och andra små byggnader (om inte byggnadsnämnden beslutar annat).


Vad gör en kontrollansvarig?

Den kontrollansvarige ska medverka till att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen. Din Kontrollansvarige ska bistå dig som byggherre att ta fram förslag till kontrollplan. Det är kontrollansvarig tillsammans med byggherrens som ska tillse att kontrollplanen följs under byggtiden. Den kontrollansvarige måste ha en självständig ställning. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag.


Vad händer om vi inte får tag i en kontrollansvarig?

Om det inte finns en kontrollansvarig, saknas förutsättningar för att bevilja bygglov samt startbesked och arbete får inte påbörjas. Brist på kontrollansvariga kan alltså leda till att byggen försenas eller att de inte kan sättas igång.


Profilbild på Fredrik Jansson

Fredrik Jansson


070-640 04 01


Profilbild på Peter Stranderman

Peter Stranderman


073-060 76 86